Logo Volkstuinvereniging-1

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief word je nader geïnformeerd over het niet doorgaan van de Algemene Ledenvergadering, gevolgd door berichten van de secretaris en de penningmeester. Zijn er tips voor nieuwe leden en wordt aangegeven hoe het ophalen van zaden en pootaardappelen wordt georganiseerd op 27 februari a.s. Je wordt uitgenodigd naar 'Elsgeest from above' te kijken. Ook lees je waar dit jaar de aardappelen en tomaten op je tuin moeten staan. Er wordt uitgelegd dat het gebruik van houtsnippers consequenties kan hebben. De nieuwsbrief sluiten we af met de regels voor het houden van kippen.

Algemene Leden vergadering (ALV) gaat niet door

Uiteraard zal iedereen begrijpen dat de ALV ook dit jaar niet doorgaat. In Artikel 12 van de statuten van de vereniging staat vermeld dat het bestuur binnen 3 maanden na het boekjaar een ALV moet organiseren om algehele verantwoording af te leggen over het achterliggende boekjaar.
Voor zover mogelijk zullen we in deze nieuwsbrief kort verslag doen van de gebruikelijke zaken die op de ALV zouden worden besproken.

Mededelingen van de secretaris

Er zijn in het achterliggende jaar
 • 7 waarschuwing gegeven om meer aandacht te geven voor het onderhouden van de gehuurde tuin.
 • 5 keer een gele kaart gegeven aan leden die hun tuin niet goed onderhielden.
 • 1 keer een rode kaart gegeven aan een lid. Dit betreffende lid heeft dus zijn/haar tuin moeten inleveren.
 • 15 nieuwe leden aan een tuin geholpen.
 • 26 nieuwe leden staan op dit moment nog op de wachtlijst.

Tip voor de nieuwe leden

De vereniging heeft een mooie website waarin o.a. de statuten en het huishoudelijk reglement zijn opgenomen. U vind de website via de URL: https://elsgeest.nl/ Onder de button Informatie kunt u de statuten en het huishoudelijk reglement vinden. Ook treft u daar de regels rondom het onderhouden van uw tuin aan.

De huidige techniek staat voor niets tegenwoordig

Op de hierboven genoemde website van de vereniging is een filmpje geplaatst. De naam van het filmpje is: Elsgeest from Above. De naam zegt het al, het is een filmpje gemaakt door een van onze leden die over een drone beschikt. Ik kan u aanraden het filmpje eens te bekijken. Het geeft u een prachtig beeld van het volkstuinencomplex gezien vanuit de lucht. Dank aan het lid die ons de beelden ter beschikking stelde. Om AVG redenen maken wij de naam van het lid niet bekend!

De Penningmeester: Beknopt financieel verslag 2020

2020 had voor de vereniging een feestelijk jaar moeten worden. Helaas bracht de Covid-19 pandemie zoveel beperkingen met zich mee dat het jubileum is gebleven bij het uitreiken van een pen en een zakje zonnebloemenzaad. Gelukkig konden we wel op gepaste afstand van elkaar heerlijk in de tuin aan de slag.

De financiële administratie en de ledenadministratie zijn in het afgelopen jaar middels een eigen hosting beter op elkaar afgestemd. Hiervoor is een extra computer aangeschaft. We verwachten dat begin 2021 de laatste problemen met het systeem volledig zijn opgelost.

In het clubhuis is hard gewerkt aan het verduurzamen door zowel de verlichting als het gasverbruik aan te pakken. Besloten is de kosten hiervan niet te activeren. We constateren wel dat we nu aan het terugverdienen zijn. Daarnaast is er een kast getimmerd, is het plafond in de toiletgroep hersteld en de oude vriezer vervangen door een nieuw en energie zuiniger exemplaar. Ook onze huisstijl is veranderd, meer eigentijds. De vlag bij het clubgebouw is daar een voorbeeld van. De aanschaf van een graskantmaaier en een aanhanger zijn in de balans opgenomen en worden planmatig afgeschreven.
Dit jaar had de vereniging geen inkomsten uit Fonds 1818 omdat het steken van de praalwagen werd gecanceld. Ook de gemeentelijke subsidie kwam ten einde. Door de huurverhoging hebben we dat goed kunnen opvangen. De inkomsten via de leden steeg maar liefst 17% boven de begroting uit. De verkopen via de Blokhut zijn met 18% boven de begroting uitgekomen. De inkomsten van de kantine zijn als gevolg van de regelgeving rond Covid-19 met 33% afgenomen. Daarbij komt nog dat we de aanwezige kantinevoorraad in verband met overschrijding van de datum hebben afgeboekt.

Zetten we de inkomsten en uitgaven tegenover elkaar dan resteert een positief resultaat van € 585,- terwijl begroot was € 0,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestuur kijkt terug op een goed financieel jaar.
Dit jaar dus geen toelichting tijdens de Algemene ledenvergadering en ook de kascommissie komt niet bijeen. Volgend jaar presenteren we dan de boekjaren 2020 en 2021.

Bestelde zaden en pootaardappelen ophalen

Op zaterdag 27 februari 2021 moet het bestelde zaad en pootaardappelen worden opgehaald.
De omgeving van de kantine en de blokhut worden zodanig ingericht dat dit ophalen op een corona veilige wijze kan geschieden. De Gemeente stelt dranghekken te beschikking aan de vereniging.
Er wordt op die dag een eenrichting route geplaatst zodat u de bestelde zaden op het terras van de kantine in ontvangst kan nemen en dan via de route eventueel de aanbieding van de dag bij de blokhut kunt aanschaffen.

Gebruik bij het ophalen van de zaden a.u.b. een mondkapje.

Om iedereen op een veilige corona wijze te kunnen bedienen zal de openingstijd ruimer zijn dan andere jaren. U heeft de gelegenheid op uw bestelling tussen 10.00 uur en 14.30 uur op te halen en de aanbieding bij de blokhut aan te schaffen.
Mocht het blijven vriezen tot 27 februari dan zal de leverancier van de pootaardappelen het pootgoed waarschijnlijk niet aanleveren i.v.m. bevriezingsgevaar. Mocht dit gebeuren dan word u op de hoogte gebracht.

Aanbieding vanuit de Blokhut. Inmiddels traditie op deze dag!
 • 4 zakken potgrond.
 • 2 zakken zaai en stekgrond.
 • 1 zak koemest korrels OF, 1 zak kalk korrels 20 kg.
 • 5 kg kunstmest naar keuze.
Deze aanbieding kost u € 30,- bij gelijke afname! De aanbieding geld alleen voor zaterdag 27 februari en kan alleen contant worden betaald.

Mocht u van de aanbieding gebruik willen maken neem dan op voorhand een kruiwagen mee.
Mocht u op 27 februari a.s. niet in de gelegenheid zijn maak dan een afspraak met de secretaris via de mail, secretaris@elsgeest.nl . De kantine is wegens corona gesloten en het bestuur is niet altijd in de gelegenheid om de bestelling aan te reiken.

Plaats van de aardappelen en tomaten 2021

Het Directoraat Generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteitszorg, Directie Gewaszorg heeft de Volkstuinvereniging Elsgeest ontheffing verleend op het telen van aardappelen zoals bedoeld in art. 1 onder lid 3 nr. J 3373 van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid.
Onder voorwaarde dat:
 1. Niet vaker dan 1x in de 3 jaar aardappelen of tomaten worden geteeld.
 2. Jaarlijks niet meer dan 1/3 per tuin met aardappelen wordt geteeld.
Willen we deze ontheffing niet kwijtraken, dan moeten we ons aan de regelgeving houden.
Om bovenstaande redenen moeten uw aardappelen en tomaten dit jaar geplaatst worden op het gearceerde deel van uw tuin zoals op de naast geplaatste afbeelding is aangegeven.
Is iets niet duidelijk neem dan contact op met één van de bestuursleden.
In uw vaste kas mag u altijd tomaten telen!

aardappel
Aardappelen en tomaten mogen dit jaar alleen op de gearceerde plaats worden geteeld.

Let op: Er wordt hierop streng gecontroleerd, bij foutieve plaatsing dienen de aardappelen direct verwijderd te worden.

Houtsnippers op de tuin

We zien steeds vaker dat leden op hun tuin houtsnippers gebruiken om paden te creëren. Op zich is dat begrijpelijk, het geeft een natuurlijk beeld en het houdt onkruid tegen. Maar toch heeft het ook nadelen waar men vaak niet aan denkt. De houtsnippers verteren in de loop van de seizoenen en voegen veel stikstof toe aan de bodem, daar zit u waarschijnlijk niet op te wachten. Daarnaast heeft nog een nadeel want de houtsnippers verschaffen door de warmte van het broeien ook een kans aan veenmollen om zich te vermeerderen. Veenmollen zijn beschermde insecten die niet met gif bestreden mogen worden. Heb je eenmaal Veenmollen op je tuin dan kom je er erg moeilijk van af. Je herkent de aanwezigheid van Veenmollen op je tuin aan planten waarvan het wortelstelsel is opgevreten. Onderstaand een Veenmol afbeelding.
veenmol

Kippen houden volgens de regels

Middels de Nieuwsbrief van juni 2020 is door de leden ingestemd met de regels rondom het houden van kippen op het complex. Er wordt door het bestuur op toegezien dat de regels worden nageleefd.
Toch zijn er leden die moeilijk doen over deze regels. De regels zijn niet door het bestuur bepaald maar door de leden van de Volkstuinvereniging. De bestuursleden voeren alleen maar de richtlijnen van het reglement uit. Als u daarop wordt aangesproken respecteer dit dan ook.
De regels zijn onder meer:
 • Maximaal 8 kippen per Volkstuin, per kip moet er minimaal 1½m² ruimte ter beschikking zijn.
 • Het Kippenhok mag in het totaal niet groter zijn dan 13 m², inclusief nachthok.
 • De regeling is met terugwerkende kracht per 3 maart 2016 ingegaan.
 • De kippen moeten zich goed kunnen beschermen tegen de weersinvloeden zoals regen-zonneschijn- en wind invloeden.
 • Dierenleed moet voorkomen worden.
Denk je er over een kippenhok op je tuin te plaatsen vraag dan eerst toestemming aan het bestuur via info@elsgeest.nl
Schooten
Ook in 2021 korting bij de firma van Schooten!
facebook email website