Logo Volkstuinvereniging-1
banner-50

Beste lezer,

Het Coronavirus heeft dit jaar veel effecten teweeggebracht die niet te voorzien waren. Het begon al met het niet kunnen houden van de Algemene Ledenvergadering maar ook het niet open mogen houden van de kantine en het niet door gaan van de open dag vanwege het 50-jarig bestaan van de vereniging zijn hiertoe in het oog springende voorbeelden.

Toch moet de vereniging een aantal zaken regelen om klaar te zijn voor de toekomst als straks het normale leven weer los mag. Wij vragen daarom bijzondere aandacht voor de volgende onderwerpen.

Begrotingsperikelen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) hadden wij als bestuur en in het bijzonder onze Penningmeester Koos de Jong onderstaande informatie met u willen delen. Tevens brengen wij u op de hoogte dat de Kascommissie, bestaande uit Mw. Marijke Nieuwenhuisen en Dhr. Yoeri Sandstra, de financiële jaarstukken van 2019 hebben ingezien en goedgekeurd.

In de begroting voor 2020 is een stijging van de inkomsten leden voorzien als gevolg van de verhoging van de tuinhuur. De inkomsten van de Kantine en de Blokhut zullen stabiliseren. De complexkosten stijgen dit jaar licht als gevolg van de toegang tot Wifi, herstelkosten en beveiliging. De begrote uitgaven voor het jubileum jaar zullen dit jaar als gevolg van de Corona-crisis minimaal zijn. Daartegenover staat dat ter bestrijding van vandalisme en diefstal investeringen zullen worden gedaan in camera’s e.d.

Dit jaar is de subsidie van de gemeente Teylingen beëindigd. Daarnaast heeft de vereniging een aantal jaren in haar begroting geen rekening gehouden met algemene prijsverhogingen. Als we hier niet op anticiperen kan de vereniging op termijn in zwaar weer gaan verkeren. Het is daarom noodzakelijk voor 2021 de huurbijdrage voor de tuinen te verhogen tot € 100,- voor een hele tuin en € 60,- voor een halve tuin. De leden worden wat de huurverhoging betreft om instemming gevraagd. Naar verwachting zal een verdere verhoging van de huurprijzen in de komende jaren niet nodig zijn.

Vanwege het niet doorgaan van de ALV moeten wij dit wel onder uw aandacht brengen. U als lid moet met het bovenstaande voorstel van de Penningmeester instemmen.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement (HR)

Op 3 maart 2016 is het HR aangepast. Voor het houden van dieren, pluimvee, vogels en bijen is toestemming van het bestuur vereist. Ook staat op de website onder het blok Informatie de bouwregels vermeld van een kippenhok. Dit zijn de maximum toegestane maten.
Bij geconstateerde nalatigheid en/of dierenleed houdt het bestuur het recht voor om op te treden en kan het bepaalde in artikel 6, de leden 3 en 4 van de Statuten op betrokken lid worden toegepast.

kippen
Eén punt wil het bestuur graag uitdiepen en dat is het voorkomen van dierenleed. Om dierenleed te voorkomen wil het bestuur opnemen in het HR dat het aantal te houden kippen afgestemd wordt aan de oppervlakte van het kippenhok. Op het internet staan veel discussies wat goed en niet goed is.
Het bestuur stelt voor om voor iedere kip die u wilt houden minimaal 1½ M² vloeroppervlakte ter beschikking staat. Het hok in de tekening bovenstaand heeft een oppervlakte van 13 M² dus daar kunnen in ons voorstel maximaal 8 kippen in worden gehouden.

Klik op de knop Stemmen en breng vervolgens uw stem uit of u voor of tegen de verhoging van de huurbijdrage bent en kunt instemmen om voor ieder te houden kip minimaal 1½ M² oppervlakte te reserveren in een kippenhok. Tevens vragen wij u in te stemmen met het door het bestuur gevoerde beleid voor het jaar 2019.

Ieder lid heeft één keer de mogelijkheid om te stemmen.
Stemmen kan tot 5 dagen na ontvangst van deze nieuwsbrief.

Opening Kantine

1 Juni jongstleden hebben we de kantine geopend, er van uitgaande dat dit werd toegestaan door de Gemeente. De Gemeente had hier ook mee ingestemd gezien ons 1½ meter protocol wat wij in de kantine en op het terras hanteren. Helaas besloot de Veiligheidsregio anders en waren wij genoodzaakt de kantine weer te sluiten.

Inmiddels worden de Corona regels verder versoepelt en zie het er naar uit dat we per 1 juli a.s. wel open mogen. Zonder tegen bericht kunt u er van uit gaan dat de kantine op 01 juli a.s weer open gaat en dat u kunt genieten van koffie en thee of een koele frisdrank. Uiteraard gaan we er wel vanuit dat iedereen zich aan de 1½ meter afstand houdt.
Schooten
Ook dit jaar korting bij Van Schooten!
facebook email website