statuten / HHR


Statuten volkstuinvereniging ELSGEEST


Art. 1. Naam.
De vereniging draagt de naam: volkstuinvereniging “Elsgeest” De vereniging is gevestigd te Voorhout. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lisse onder V 445418 (statuten Notariële akte)


Art. 2. Doel.
De vereniging heeft als doel het bevorderen van amateur tuinieren. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a) Het verkrijgen en behouden van geschikt terrein bestemd voor volkstuinen met een permanent karakter.
b) Het beheren van het volkstuincomplex.
c) Het organiseren van gezamenlijke inkoop van zaden, planten en tuinbenodigdheden.
d) Het geven van voorlichting over het kweken van gewassen.
e) Het uitgeven van een verenigingsblad.
f) Alles wat de wet toestaat om dit doel te bevorderen.


Art. 3. Duur en boekjaar.
De vereniging is opgericht d.d. tien december negentienhonderd en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het boekjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.


Art. 4. Lidmaatschap.
1) De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
2) Gewone leden zijn zij die zich als lid van de vereniging hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

3) Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdienste voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.

4) Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.


Art. 5. Verplichtingen van de leden.
De leden zijn verplicht een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging te voldoen, als bedoeld in artikel 8 van deze statuten. De leden zijn verplicht zich te houden aan het bepaalde in het huishoudelijk reglement met name over het gebruik van de volkstuinen.


Art 6. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
1) Door overlijden van het lid. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgeno(o)t(e) of een van de wettige erfgenamen in de 1e graad. 2) Door opzegging van het lid. Opzegging door het lid kan slechts plaatsvinden aan het einde van het boekjaar. Het bestuur moet, uiterlijk 1 december, in het bezit zijn van een schriftelijke opzegging. In bijzondere gevallen kan het bestuur, ten gunste van het lid, hiervan afwijken.
3) Door opzegging door de vereniging. Opzegging door het bestuur, namens de vereniging, kan eveneens slechts geschiede aan het eind van het boekjaar. De opzegging geschiedt schriftelijk, met opgave van redenen, en met een opzegtermijn van vier weken. Voorwaarde voor opzegging door het bestuur is dat het lid, ondanks aanmaningen, heeft opgehouden aan de regels te voldoen zoals deze in de statuten en in de reglementen zijn vermeld. De betrokkene is bevoegd om, binnen een maand, beroep aan te tekenen bij de algemene ledenvergadering.
4) Door ontzetting (royement) Ontzetting uit het lidmaatschap kan worden uitgesproken door het bestuur Wanneer een lid ondanks herhaaldelijke aanmaningen, in strijd blijft handelen met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Bij ontzetting zal de betrokkene binnen 1 week nadat de ontzetting is uitgesproken, schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivering van genoemd besluit. De betrokkene is bevoegd om, binnen een maand, beroep aan te tekenen bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de beroepstermijn kan het betrokken lid geen lidmaatschapsrechten uitoefenen. De verplichting van lid om zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan, tenzij het bestuur anders beslist.


Art. 7. Donateurs.
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.


Art. 8. Geldmiddelen.
1) De geldmiddelen bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
2) Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.


Art. 9. Bestuur.
1) De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast.
2) Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen.
3) De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
4) De bestuurders wijzen zelf uit hun midden een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris aan.
5) Bestuurders kunnen te allen tijden onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
6) Indien in geval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
7) Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee opvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
8) Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.


Art. 10. Taak en bevoegdheden.
1) Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2) Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3) Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten zoals aangegeven in lid 2 van dit artikel.


Art. 11. Vertegenwoordiging.
Naast het voltallig bestuur, vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.


Art. 12. Algemene vergadering.
1) De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente Voorhout.
2) Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden en wel binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
3) Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste een maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
4) Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in boeken en bescheiden der vereniging te geven.


Art. 13. Bijeenroepen.
1) Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt.
2) Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen van een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan.
3) De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4) Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorig lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtig is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen zich daartegen verzet.


Art. 14. Regels.
1) Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en ereleden, de personen die deel uitmaken van organen van de vereniging, alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering zijn uitgenodigd.
2) Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden en ereleden. Ieder van hen heeft een stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde optreden.
3) Een eenstemmig besluit van alle aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, ook al zijn ze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4) De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5) Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt hergestemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.


Art. 15. Leiding.
1) De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of het oudste aanwezige bestuurslid.
2) Het door de voorzitter der algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, zover werd gestemd over een niet schriftelijk voorstel.
3) Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen gehouden door de Secretaris of een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerst volgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.


Art. 16. Statutenwijziging.
1) Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2) Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, op een daarvoor geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
3) Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4) De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5) Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
6) De bestuurders zijn verplicht om een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.


Art. 17. Ontbinding en vereffening.
1) Het bepaalde in art. 16 leden 1, 2, 3, en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2) Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorig lid bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit ten goede aan hen die ten tijde van de ontbinding lid van de vereniging waren.
3) Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4) Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “In Liquidatie”.


Art. 18. Huishoudelijk reglement.
1) De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2) Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
3) Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. De compartimenten zijn aan mij, notaris bekend. Waarvan akte, in minuut, is verleden, te ……… op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.


Art. 19. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.Huishoudelijk reglement.


Art. 1.
De gebruiker van een tuin dient lid te zijn van de volkstuinvereniging Elsgeest met in achtneming van het bepaalde in artikel 4 van de statuten.


Art. 2.
De aanvraag voor het kandidaat lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Het inschrijfgeld bedraagt € 6,-- Als voor een lid een tuin beschikbaar komt betaalt hij een éénmalige waarborgsom van € 100,- voor een halve tuin en € 200,- voor een hele tuin.


Art. 3.
Toewijzing van tuinen geschiedt op volgorde van aanvraag.


Art. 4.
Leden mogen zonder toestemming van het bestuur de hun toegewezen tuin niet geheel of gedeeltelijk in gebruik geven aan derden.


Art. 5.
Leden dienen de hun toegewezen tuin met aangrenzende paden en/of sloten goed te onderhouden.


Art 5.1.
De tuin dient op een zodanige wijze onderhouden te worden dat anderen geen hinder ondervinden van uitzaaiend onkruid, overhangende planten, bomen struiken en tuinmateriaal.


Art 5.2.
De tuin is bestemd voor het kweken van groente,fruit en sierteeltproducten, op niet commerciële basis. Uitsluitend in overleg met het bestuur en na goedkeuring door het bestuur mag hiervan afgeweken worden.


Art 5.3.
Opstallen en tuin niet zijn bestemd voor opslag en/of stalling van zaken en materialen anders dan nodig voor het gestelde in art. 5.2.


Art. 6.
Het is niet toegestaan opstallen, composthopen en struiken zodanig te plaatsen dat anderen hier hinder van ondervinden.


Art 6.1.
Niet te composteren afval dient afgevoerd te worden.


Art. 7.
Slootkanten moeten vrij blijven van obstakels. (De vereniging zorgt dat de graskanten enkele malen per jaar worden gemaaid. Dit kan alleen als de slootkanten goed worden vrijgehouden.)


Art 7.1.
Sloten dienen te worden onderhouden conform de regels van het Waterschap. Sancties en of boetes opgelegd door het Waterschap komen voor rekening van het betrokken lid.


Art. 8.
Voor het bouwen van schuurtjes, kasjes en hokken is toestemming van het bestuur vereist. Tot de uitvoering mag eerst worden overgegaan nadat schriftelijke toestemming is verkregen. (De opstallen moeten voldoen aan de voorwaarden die door de gemeente zijn gesteld en aan de in ons bezit zijnde bouwvergunningen. In de, bij de vergunning behorende, tekeningen is ook de plaats van de te bouwen opstallen aangegeven.)


Art. 9.
Aardappelen, tomaten en andere tot deze familie behorende gewassen mogen alleen worden geteeld op de door het bestuur aan te geven plaats. Aardappelen, aardappelloof en tomatenloof mag niet op de tuin worden bewaard. (De vereniging heeft ontheffing voor het telen van genoemde gewassen. De richtlijnen voor het verwerken van dit soort afval liggen terinzage in het clubhuis).


Art. 10.
De op de tuin aanwezige bomen en struiken mogen niet hoger zijn dan 2.5 meter. Om hinder voor derden te voorkomen dient tijdig snoei te worden toegepast op een wijze dat de hoogte 2,5 meter blijft.


Art. 11.
Het is niet toegestaan om afval en/of materialen op het volkstuincomplex te verbranden. Op het verenigingscomplex is milieuwetgeving van toepassing. Sancties conform milieuwetgeving zijn van toepassing. Boetes komen voor rekening van het desbetreffende lid.


Art. 12.
Het maken van een mesthoop op de tuin is alleen toegestaan als de mesthoop zowel onder als boven is afgedekt met landbouwplastic.


Art. 13.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is slechts toegestaan onder voorwaarde dat:
a) De gebruikers van de aangrenzende tuinen op de hoogte worden gesteld van de aard van het middel en de duur van de met dit middel samenhangende consumptieverbod.
b) Dat deze toepassing alleen bij windstil weer geschiedt.
c) Dat het middel waarvan de toepassing wordt gebruikt emissie arm en biologisch afbreekbaar is.
d) Bij onenigheid over het toe te passen middel, het bestuur beslist of het middel mag worden gebruikt.


Art. 14.
Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan om goederen zoals planten, stekken, meststoffen, tuinartikelen e.d. op het volkstuincomplex te koop aan te bieden.


Art 15.
Het lidmaatschap verplicht deelname aan het algemeen onderhoud van het volkstuincomplex. Het bestuur heeft het recht financiële sancties op te leggen ter grootte van door derden te maken kosten van het onderhoud.


Art. 16.
Indien u een tuin met meerdere personen wilt gebruiken, bijvoorbeeld kennissen, broers of zusters, dan dienen al deze personen lid van de vereniging te zijn.


Art 17.
Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris met in achtneming van het bepaalde in artikel 4 van de statuten. Het bedrag van de betaalde borgsom is na beëindigen van het lidmaatschap opvorderbaar mits de tuin vrij van opstallen en onkruid en in goede staat wordt opgeleverd. Indien de tuin niet vrij is van opstallen en onkruid en de waarborgsom niet voldoende is om de tuin in nette staat te brengen, kan het bestuur de extra opruimkosten bij het vertrekkende lid in rekening brengen.


Art 17.1.
Wanneer geconstateerd wordt dat een tuin, of directe omgeving van de tuin, niet op orde is, ontvangt de tuinhuurder op zijn huisadres een waarschuwingsbrief. Binnen 3 weken moet de tuin dan weer op orde zijn. Bij het niet opvolgen van de aanmaning of is de tuin binnen het jaar weer vuil, wordt een tweede waarschuwing (een zogenaamde gele kaart) verzonden. Daarbij wordt weer een termijn van 3 weken gesteld. Blijkt dat de tuin binnen de periode van 1 jaar wederom niet op orde is, wordt een laatste waarschuwing (een zogenaamde rode kaart) naar het huisadres van de tuinhuurder verzonden, waarbij het bepaalde in artikel 6 de leden 3 en 4 van de statuten op het betrokken lid worden toegepast.


Art 17.2.
Als administratiekosten worden respectievelijk € 10,00 voor de gele en € 25,00 voor de rode kaart in rekening gebracht bij het betrokken lid. De administratiekosten heffen de verplichtingen zoals gesteld in de Statuten en reglementen niet op.


Art. 18.
Voor het houden van dieren, pluimvee, vogels en bijen is toestemming van het bestuur vereist.


Art. 18.1
Bij geconstateerde nalatigheid en/of dierenleed houdt het bestuur het recht voor om op te treden en kan het bepaalde in artikel 6, de leden 3 en 4 van de Statuten op betrokkene lid worden toegepast.


Art. 19
Wanneer één of meerdere bepalingen van art. 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 7, 9 en 10 van het huishoudelijk reglement niet nagekomen of overtreden worden, dan kunnen sancties opgelegd worden conform art. 17.1 en 17.2.


Art. 19.1
Wanneer geconstateerd wordt dat een tuin, of directe omgeving van de tuin, niet op orde is, ontvangt de tuinhuurder op zijn huisadres een waarschuwingsbrief. Binnen 3 weken moet de tuin dan weer op orde zijn. Bij het niet opvolgen van de aanmaning of is de tuin binnen het jaar weer vuil, dan wordt een tweede waarschuwing (een zogenaamde gele kaart) verzonden. Daarbij wordt weer een termijn van 3 weken gesteld. Blijkt dat de tuin binnen de periode van 1 jaar wederom niet op orde is, wordt een laatste waarschuwing (een zogenaamde rode kaart) naar het huisadres van de tuinhuurder verzonden, waarbij het bepaalde in artikel 6 de leden 3 en 4 van de statuten op het betrokken lid worden toegepast.


Art. 19.2
Als administratiekosten worden respectievelijk € 10,,00 voor de gele en € 25,00 voor de rode kaart in rekening gebracht bij het betrokken lid. De administratiekosten heffen de verplichtingen zoals gesteld in de Statuten en reglementen niet op.


Art. 20.
Bij overtreding van enig verbodsartikel of het niet nakomen van enige verplichting van de leden opgelegd in dit reglement, kan het bepaalde in artikel 6 de leden 3 en 4 van de statuten op betrokken leden worden toegepast.Naar het begin van deze pagina